Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΑ η Μοχιανή...!!!!

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΟΧΙΑΝΗ
Αίνος της εν Μοχώ  Θεομήτορος...
Χαριστήριον αίνεσιν, άδομεν σοι Θεόνυμφε, οι εκ Μοχού οικήτορες την ανάμνησιν, της προς ημάς προμηθείας σου, γηθόμενοι άγοντες, και βοώμεν σοι πιστώς..ώ πανύμνητε Δέσποινα, ως φιλόστοργος, μεθ΄ημών έσο πάντοτε τη θεία χάριτί σου, και γάρ πλήν σου, άλλην ελπίδα ούκ έχομεν….!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...